Chráníme životní prostředí a šetříme
Vaše finanční prostředky

Začít Naše služby

O nás

Ekologický outsourcing zahrnuje především odborné poradenství a smluvní dozor
ve firmě se zjištěním skutečného stavu v oblasti ekologie a vypracování opatření
na odstranění případných nedostatků včetně průběžného sledování legislativního vývoje s následnou aplikací na provozní podmínky a zpracování podkladů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů.

Optimalizace

Optimalizujeme všechny firemní procesy související s ekologií a příbuznými obory.

Spokojenost

Máme mnoho zkušeností, kterými se snažíme klientům přinést maximální užitek.

Zkušenost

Působíme jako tým odborníků na trhu v oblasti ekologie od roku 1992.

Naše služby

Co pro Vás můžeme udělat

Odborné poradenství

Nabízíme odborné poradenství v oblastech ekologie (nakládání s odpady, s chemickými látkami, s obaly, oblast ochrany ovzduší, ...). Pravidelně také
ve společnostech provádíme interní audity.

Odpadové hospodářství

Vytváříme provozní řády, ZPO, PIO, ILNO, označení
a vedení průběžné evidence odpadů, zpracováváme roční zákonná hlášení a tvoříme směrnice pro nakládání
s odpady.

Legislativa

Do jednotlivých oblastí životního prostředí implementujeme veškeré legislativní změny.

IPPC

Systematicky spolupracujeme na procesu integrovaného povolení a zajištění odpovídající žádosti pro jeho vydání.

Zastupování

Zastupujeme společnosti při jednání s orgány státní správy v uvedených oblastech životního prostředí.

Nebezpečné látky

Provádíme registrace do systému REACH – ECHA, tvoříme směrnice pro nakládání s chemickými látkami.

Vodohospodářství

Vytváříme plány opatření pro případy havárie při nakládání se závadnými látkami (havarijní plány), zpracováváme zákonná roční hlášení pro nakládání
s vodami do systému ISPOP.

IRZ

Realizujeme výpočet přenosů nebezpečných látek
v odpadech, vodách či v ovzduší a na základě porovnání
s limity zpracováváme roční zákonná hlášení v systému ISPOP.

Obaly

Zhotovujeme čtvrtletní výkazy do systému EKO-KOM, provádíme roční zákonná hlášení v systému ISPOP.

Životní prostředí

Vyhledáváme možné zdroje znečištění a spolupracujeme na jejich eliminaci.

Ekologická újma

Zpracováváme základní hodnocení rizik dle
NV. Č. 295/2011 Sb.

Závažné havárie

Vypracováváme protokoly o nezařazení objektu dle zákona č. 224/2015 Sb.

EIA

Podílíme se na komplexním vyhodnocení předpokládaných vlivů připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech.

ISO

Spolupracujeme na tvorbě dokumentace dle normy ISO 14001 (hodnocení souladu, kontext společnosti, registr environmentálních aspektů, registr monitorování
a měření, směrnice, …), provádíme nácviky havárie.

Proč si vybrat právě nás?

Jsme tým specialistů disponujících odbornými certifikáty.

Interní auditor

Absolvování školení interního auditora systému řízení enviromentu podle normy
ČSN EN ISO 14001:2016.

Více informací
REACH

Certifikát o absolvování školení k problematice nařízení EU č. 1907/2006 o chemické politice REACH.

Více informací
Odběr vzorků

Úspěšné seznámení s poznatky z oblasti správného odběru reprezentativního vzorku odpadu.

Více informací
EU Legislativa

Účast na distančním kurzu k problematice Evropské unie v souladu s usnesením vlády České republiky č. 46/2000.

Více informací
Toxické látky

Osvědčení o odborné způsobilosti ohledně nakládání s chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické.

Více informací
Vodohospodářské předpisy

Akreditovaný program pracovníků v oblasti životního prostředí na téma nových vodohospodářských předpisů.

Více informací

Reference (firem)

Od (roku)

Členové (aktuálně)

Firmy (aktuálně)